Tên nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của Tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Hà Tĩnh
Cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Đình Thọ
Thời gian thực hiện: Từ21/07/2016 đến 21/07/2018
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tỉnh Thái Nguyên
Tính cấp thiết: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tỉnh Thái Nguyên
Mục tiêu: Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Đề tài thực hiện 20 nội dung nghiên cứu chính: 1 Nghiên cứu các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế- vận dụng tại Tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng và phát triển kinh tế bền vững 2 Vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter để nghiên cứu năng lực cạnh tranh ngành và triển vọng phát triển doanh nghiệp tại Thái Nguyên 3 Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh – một số lưu ý cho Tỉnh Thái Nguyên 4 Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh – một số lưu ý cho Tỉnh Thái Nguyên 5 Nghiên cứu năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh của môt số Tỉnh miền núi phía bắc và so sánh với Thái Nguyên 6 Nghiên cứu ảnh hưởng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tới thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế Tỉnh Thái Nguyên 7 Nghiên cứu phân tích vai trò của chính quyền địa phương tới năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên 8 Nghiên cứu vai trò phân bổ ngân sách nhà nước tới năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên - vận dụng phân bổ ngân sách nhà nước theo kết quả để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh 9 Phân tích vai trò của phân bổ đầu tư công tới huy động tổng đầu tư toàn xã hội để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – áp dụng vào Tỉnh Thái Nguyên 10 Hội nhập quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh Tỉnh Thái Nguyên 11 Nghiên cứu tác động của thiết chế pháp lý và minh bạch chính sách tới năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh – vận dụng phân tích tại Thái Nguyên 12 Vận dụng khuôn khổ đầu tư trung hạn vào phân bổ đầu tư công để huy động tổng đầu tư toàn xã hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên 13 Hợp tác công tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh Thái Nguyên 14 Nghiên cứu điều kiện phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh Thái Nguyên để đánh giá năng lực cạnh tranh của Tỉnh 15 Nghiên cứu điều kiện phát triển doanh nghiệp, mức độ thuận lợi hóa cho doanh nghiệp của Tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 16 Phân tích, đánh giá thực trạng tham gia của cá nhân, doanh nghiệp đối với quá trình hoạch định chính sách của Thái Nguyên 17 Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển thương mại và đầu tư tới tăng trưởng kinh tế Tỉnh Thái Nguyên để đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh 18 Nghiên cứu vị trí của tỉnh Thái Nguyên trong chuỗi giá trị toàn cầu để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh Thái Nguyên 19 Nghiên cứu các sản phẩm xuất khẩu chủ lực Tỉnh Thái Nguyên để đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh 20 Đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh Thái Nguyên Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: Phát triển xã hội và dịch vụ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu Phân tích số liệu Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hóa, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác; Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,);, Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu Phân tích số liệu Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước
Sản phẩm dự kiến: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hóa, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác; Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,);, Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục