Tên nhiệm vụ: Nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và các hội thành viên

Cơ quan chủ chì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Ma Thị Nguyệt
Thời gian thực hiện: Từ21/07/2016 đến 21/01/2018
Tóm tắt nội dung: Nâng cao năng lực tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật của Liên hiệp hội KH&KT tỉnh Thái Nguyên và các Hội thành viên của Liên hiệp hội.
Tính cấp thiết: Nâng cao năng lực tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật của Liên hiệp hội KH&KT tỉnh Thái Nguyên và các Hội thành viên của Liên hiệp hội.
Mục tiêu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên. Xây dựng quy chế phổ biến kiến thức. Xây dựng bản tin tuyên truyền. Xây dựng mô hình thí điểm phổ biến kiến thức KH&CN.
Phương pháp nghiên cứu: điều tra, khảo sát, đánh giá
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo thực trạng về năng lực hoạt động TT – PBKT của LHH Tỉnh và các Hội thành viên. Mô hình tuyên truyền phổ biến kiến thức. Quy chế phối hợp hoạt động PBKT. Quy chế thu thập quản lý và khai thác thông tin. Các giải pháp nâng cao năng lực PBKT.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục