Tên nhiệm vụ: Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoa học tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Phạm Quốc Chính
Thời gian thực hiện: Từ21/10/2016 đến 21/12/2017
Tóm tắt nội dung: Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên được triển khai trong giai đoạn 2011-2015. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các đề tài, dự án cấp tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.
Tính cấp thiết: Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên được triển khai trong giai đoạn 2011-2015. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các đề tài, dự án cấp tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.
Mục tiêu: Điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả của các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2011-2015; Phân tích đánh giá hiệu quả của các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo các tiêu chí: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các đề tài dự án KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Biên tập và phát hành kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp điều tra, khảo sát Phương pháp chuyên gia Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu Phương pháp phân tích so sánh Phương pháp phân tích SWOT Phương pháp tổ chức hội thảo, thông tin truyền thông
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo khoa học đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2011-2015 về đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đề tài dự án giai đoạn 2016-2020. Cuốn: Kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN thực hiện giai đoạn 2011-2015 Các bài báo khoa học/phóng sự tuyên truyền
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục