Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) trong phân vùng thích nghi đất đai cho cây Ba kích tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông Lâm
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Vũ Thị Thanh Thủy
Thời gian thực hiện: Từ14/07/2016 đến 14/07/2018
Tóm tắt nội dung: Đề xuất tiêu chí thích nghi cho cây Ba kích dựa trên các nghiên cứu về đặc tính sinh học. Ứng dụng phương pháp AHP xác định mức độ ưu tiên của các chỉ tiêu sinh thái ảnh hưởng đến cây Ba kích. Sử dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ thích nghi đất đai cho huyện Phú Lương. Đề xuất khu vực trồng thích hợp tại huyện Phú Lương.
Tính cấp thiết: Đề xuất tiêu chí thích nghi cho cây Ba kích dựa trên các nghiên cứu về đặc tính sinh học. Ứng dụng phương pháp AHP xác định mức độ ưu tiên của các chỉ tiêu sinh thái ảnh hưởng đến cây Ba kích. Sử dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ thích nghi đất đai cho huyện Phú Lương. Đề xuất khu vực trồng thích hợp tại huyện Phú Lương.
Mục tiêu: Xây dựng tiêu chí thích nghi đất đai cho cây Ba kích. Phân hạng thích nghi đất đai cho cây Ba kích bằng công nghệ GIS. Đề xuất giải pháp
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Bộ tiêu chí thích nghi đất đai cho cây Ba Kích Bản đồ thích nghi tỷ lệ 1:25.000
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục