Tên nhiệm vụ: Ứng dụng kỹ thuật GeneXpert (Xpert MTB/RIF) trong chẩn đoán lao phổi tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Trường Giang
Thời gian thực hiện: Từ25/11/2016 đến 25/11/2016
Tóm tắt nội dung: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật Gene Xpert (Xpert MTP/RIF) của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên. Tìm hiểu mối liên quan giữa kết quả kỹ thuật GeneXpert (Xpert MTP/RIF) với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật Gene Xpert (Xpert MTP/RIF) của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên. Tìm hiểu mối liên quan giữa kết quả kỹ thuật GeneXpert (Xpert MTP/RIF) với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nghi lao phổi tại Thái Nguyên.
Mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân Lao phổi: tuổi, giới tính; tiền sử lao cũ, tiền sử tiêm BCG; thời gian mắc bệnh; các triệu chứng cơ năng, thực thể của bệnh nhân; xét nghiệm máu thường qui; X-quang phổi chuẩn; xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao. Các phương pháp chẩn đoán lao phổi: chụp X-quang phổi; phản ứng Mantoux; xét nghiệm đờm trực tiếp, nhuộm huỳnh quang; nuôi cấy MGIT; kỹ thuật sinh học phân tử PCR. Các kỹ thuật mới chẩn đoán lao phổi: Kỹ thuật GeneXpert Sự liên quan giữa kết quả GeneXpert với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trong lao phổi.
Phương pháp nghiên cứu: Phân tích và xử lý số liệu Phương pháp nghiên cứu mô tả có phân tích
Sản phẩm dự kiến: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân Lao phổi. Các phương pháp chẩn đoán lao phổi. Các kỹ thuật mới chẩn đoán lao phổi. Sự liên quan giữa kết quả GeneXpert với một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trong lao phổi.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục