Tên nhiệm vụ: Lịch sử Phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946 - 2016

Cơ quan chủ chì: Liên đoàn Lao động
Cơ quan thực hiện: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Vũ Duy Hoàng
Thời gian thực hiện: Từ25/06/2016 đến 25/12/2017
Tóm tắt nội dung: Khẳng định được vai trò của lực lượng công nhân, công đoàn trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như những thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và áp dụng vào thực tiễn phong trào công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới trên địa bàn tỉnh.
Tính cấp thiết: Khẳng định được vai trò của lực lượng công nhân, công đoàn trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như những thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống và áp dụng vào thực tiễn phong trào công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan vấn đề nghiên cứu , lập kế hoạch thực hiện, xây dựng phương án điều tra, tổ chức thực hiện và hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; tổ chức phỏng vấn các nhân chứng lịch sử tại các huyện, thành phố, thị xã trong địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946-2016” gồm 7 Chương, 23 chuyên mục, được nghiên cứu qua từng giai đoạn lịch sử, qua các nhiệm kỳ đại hội. Tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho cuốn dự thảo và các nội dung thực hiện đề tài. Xây dựng phương án tổ chức in ấn, phát hành cuốn sách sau khi được nghiệm thu.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra, phân tích, chứng minh. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic Phương pháp tổng hợp
Sản phẩm dự kiến: Các chuyên đề nghiên cứu theo các giai đoạn lịch sử. Báo cáo khoa học về Lịch sử Phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946-2016 Dự thảo cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1946-2016”
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục