Tên nhiệm vụ: Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936-2016

Cơ quan chủ chì: Ban tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Tỉnh ủy Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 6
Tên chủ nhiệm: Lê Văn Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/07/2018
Tóm tắt nội dung: Hệ thống các sự kiện lịch sử nổi bật về quá trình trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 80 năm qua (1936-2016) Là tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu, tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử của quê hương cách mạng Thái Nguyên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và bạn đọc trong cả nước.
Tính cấp thiết: Hệ thống các sự kiện lịch sử nổi bật về quá trình trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 80 năm qua (1936-2016) Là tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu, tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử của quê hương cách mạng Thái Nguyên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và bạn đọc trong cả nước.
Mục tiêu: Xây dựng tổng quan vấn đề cần nghiên cứu, lên kế hoạch nghiên cứu và hoàn thiện thuyết minh. Nghiên cứu hình thức, cơ chế phối hợp với các địa phương có kinh nghiệm làm biên niên để học hỏi khai thác tư liệu. Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu tại Văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; Báo Thái Nguyên; Văn phòng cấp ủy và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; tại các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Xử lý và phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu chung về đề tài. Các tác giả hoạt động độc lập, nghiên cứu, biên soạn các nội dung của Đề tài theo vấn đề, sự kiện và bố cục cuốn “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936-2016. Bổ sung nội dung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo cuốn sách “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936-2016”.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực địa, phỏng vấn nhân chứng, sưu tầm, chọn lọc, tra cứu các tài liệu có liên quan. Phương pháp điều tra, phân tích, chứng minh. Phương pháp logic. Phương pháp lịch sử. Tọa đàm, trao đổi (hội thảo) làm sáng tỏ vấn đề.
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo tóm tắt và Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936-2016”. Bản thảo cuốn sách “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936-2016” có chất lượng tốt được hội đồng cấp tỉnh nghiệm thu; dung lượng từ 450 đến 500 trang A4; đủ điều kiện xuất bản thành sách, phát hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục