Tên nhiệm vụ: Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của lễ hội tại di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 6
Tên chủ nhiệm: Phạm Thái Hanh
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/01/2018
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Mục tiêu: Xây dựng thuyết minh. Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu tại các huyện, thành phố, xã và khảo sát, cập nhật thông tin tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Báo cáo, xử lý, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu. Xây dựng mẫu phiếu điều tra. Xây dựng báo cáo để đánh giá thực trạng về tình hình lễ hội được tổ chức tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và biểu tổng hợp hệ thống các di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở các điểm di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng điểm 01 kịch bản lễ hội, tạo sức sống mới và sự hấp dẫn cho các di tích (tại Đình Đền Chùa Cầu Muối).
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp phỏng vấn Phương pháp quan sát, thống kê Phương pháp tổng hợp và phân tích Phương pháp logic và lịch sử
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình lễ hội được tổ chức tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và biểu tổng hợp hệ thống các di tích lịch sử văn hóa. Báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở các điểm di tích lịch sử văn hóa. Báo cáo giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội tại các điểm di tích lịch sử văn hóa. Kịch bản lễ hội điểm tại Đình Đền Chàu Cầu Muối, tạo sức sống mới và sự hấp dẫn cho lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục