Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông Lâm
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiểu
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/01/2018
Tóm tắt nội dung: Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp từ dữ liệu kiểm kê rừng đang được lưu trữ trên máy tính cá nhân để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trực tuyến. Xây dựng phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trực tuyến mọi nơi, mọi lúc thông qua thiết bị kết nối internet. Xây dựng trang thông tin hoạt động cho việc trả dịch vụ môi trường rừng và module quản lý cơ sở dữ liệu (bản đồ, dữ liệu thuộc tính) của khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
Tính cấp thiết: Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp từ dữ liệu kiểm kê rừng đang được lưu trữ trên máy tính cá nhân để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trực tuyến. Xây dựng phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trực tuyến mọi nơi, mọi lúc thông qua thiết bị kết nối internet. Xây dựng trang thông tin hoạt động cho việc trả dịch vụ môi trường rừng và module quản lý cơ sở dữ liệu (bản đồ, dữ liệu thuộc tính) của khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
Mục tiêu: Thu thập thông tin, điều tra, khảo sát công tác quản lý đất lâm nghiệp và công tác chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh thái nguyên. Đánh giá mức độ đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu đất lâm nghiệp hiện có và xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp toàn tỉnh, phục vụ công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng phần mềm quản lý đất lâm nghiệp toàn tỉnh, tập trung vào công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Thái Nguyên. Hội thảo, đào tạo chuyển giao sản phẩm đề tài.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra. Phương pháp kế thừa. Phương pháp chuyển đổi dữ liệu. Phương pháp chuyên gia. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu. Phương pháp xây dựng hệ thống phần mềm.
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý đất lâm nghiệp và công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên được thực hiện thông qua các bước sau: phân tích nội dung dữ liệu; thiết kế mô hình CSDL; xây dựng danh mục và nhập siêu dữ liệu; chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu; biên tập dữ liệu; bảo trì cơ sở dữ liệu. Phần mềm quản lý đất lâm nghiệp trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên. Đăng 01 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học công nghệ trong nước. Khóa đào tạo khai thác cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý đất lâm nghiệp trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục