Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh
Thời gian thực hiện: Từ11/07/2016 đến 10/01/2018
Tóm tắt nội dung: Đánh giá thực trạng phát triển ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015; xác định ưu nhược điểm, nguyên nhân của tồn tại, cơ hội và thách thức trong phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chè của tỉnh Thái Nguyên; Sơ đồ hóa và mô tả các dòng vật chất và dịch vụ, trong chuỗi giá trị chè; mô tả đặc điểm, mối quan hệ giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị; Phân tích mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các kênh tiêu thụ của hộ trồng chè; Xác định các tác nhân ảnh hưởng đến chuỗi giá trị ngành hàng chè của tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ nay đến 2025. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi ngành hàng chè Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Đánh giá thực trạng phát triển ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015; xác định ưu nhược điểm, nguyên nhân của tồn tại, cơ hội và thách thức trong phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chè của tỉnh Thái Nguyên; Sơ đồ hóa và mô tả các dòng vật chất và dịch vụ, trong chuỗi giá trị chè; mô tả đặc điểm, mối quan hệ giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị; Phân tích mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các kênh tiêu thụ của hộ trồng chè; Xác định các tác nhân ảnh hưởng đến chuỗi giá trị ngành hàng chè của tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ nay đến 2025. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi ngành hàng chè Thái Nguyên.
Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chè; các tác nhân trong chuỗi, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương trong phát triển chuỗi ngành hàng nông sản. Thực trạng phát triển thị trường chè và ngành hàng chè Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra, thống kê Phương pháp liên ngành Phương pháp phân tích so sánh Phương pháp chuyên gia Phương pháp thu thập tài liệu Phân tích SWOT Phương pháp PRAs Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục