Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây dược liệu (Đinh lăng, gừng) kết hợp cây chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Đàm Xuân Vận
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/07/2018
Tóm tắt nội dung: Điều tra đánh giá chất lượng, thành phần đất dốc tại khu vực nghiên cứu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen cây đinh lăng với cây chuối tây nuôi cấy mô và mô hình trồng gừng xen cây chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen với không trồng xen và so sánh các cây trồng nông nghiệp và lâm nghiệp khác tại khu vực nghiên cứu.
Tính cấp thiết: Điều tra đánh giá chất lượng, thành phần đất dốc tại khu vực nghiên cứu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen cây đinh lăng với cây chuối tây nuôi cấy mô và mô hình trồng gừng xen cây chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng xen với không trồng xen và so sánh các cây trồng nông nghiệp và lâm nghiệp khác tại khu vực nghiên cứu.
Mục tiêu: Điều tra, đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí hậu thủy văn và chất lượng đất dốc tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng 2 loài cây dược liệu (đinh lăng, gừng) kết hợp trồng cây chuối tây nuôi cấy mô với các mật độ khác nhau. Tổ chức hội thảo, đánh giá hiệu quả của hai mô hình canh tác trên đất dốc tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp điều tra khảo sát thực địa Phương pháp lấy mẫu đất Phương pháp xử lý mẫu Phương pháp phân tích
Sản phẩm dự kiến: Củ Đinh lăng Củ gừng Quả chuối
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục