Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý nước thải của quá trình làm giàu và nấu luyện thiếc

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/12/2017
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu công nghệ xử lý kim loại nặng và hóa chất dư trong nước thải của quá trình làm giầu và nấu luyện thiếc. Áp dụng thí điểm quy trình công nghệ nghiên cứu được, cho xử lý nước thải của quá trình làm giàu và nấu luyện thiếc tại Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu công nghệ xử lý kim loại nặng và hóa chất dư trong nước thải của quá trình làm giầu và nấu luyện thiếc. Áp dụng thí điểm quy trình công nghệ nghiên cứu được, cho xử lý nước thải của quá trình làm giàu và nấu luyện thiếc tại Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên.
Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ xử lý nước thải ngành luyện kim. Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm phát thải và đặc trưng ô nhiễm của quá trình làm giầu và nấu luyện thiếc. Lấy mẫu phân tích nước thải tại các nguồn. Nghiên cứu công nghệ xử lý các kim loại nặng và hóa chất dư trong nước thải của quá trình làm giầu và nấu luyện thiếc bằng phương pháp hóa lý và cơ học.
Phương pháp nghiên cứu: khảo sát thực địa, lấy mẫu và phân tích mẫu
Sản phẩm dự kiến: Quy trình công nghệ xử lý nước thải của quá trình làm giầu và nấu luyện thiếc.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục