Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây rau lá Bép (Gnetum gnemon L) tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Anh Hùng
Thời gian thực hiện: Từ24/07/2016 đến 24/06/2018
Tóm tắt nội dung: Trồng thử nghiệm cây rau lá Bép tại tỉnh Thái Nguyên nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật và đưa ra một số khuyến cáo Đánh giá thực trạng cây rau lá Bép. Xác định là lựa chọn được vùng sinh thái phù hợp trồng thử nghiệm cây lá Bép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá khả năng thích ứng của cây lá Bép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái cây lá Bép.
Tính cấp thiết: Trồng thử nghiệm cây rau lá Bép tại tỉnh Thái Nguyên nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật và đưa ra một số khuyến cáo Đánh giá thực trạng cây rau lá Bép. Xác định là lựa chọn được vùng sinh thái phù hợp trồng thử nghiệm cây lá Bép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá khả năng thích ứng của cây lá Bép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái cây lá Bép.
Mục tiêu: Điều tra, đánh giá về hiện trạng cây rau lá Bép. Điều tra khảo sát, lựa chọn địa điểm, tiến hành trồng thử nghiệm. Đánh giá khả năng thích ứng của cây lá Bép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái cây rau lá Bép tại tỉnh Thái Nguyên.
Phương pháp nghiên cứu: phương pháp kế thừa, phương pháp điều tra, phương pháp chuyên gia, phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, phương pháp phân tích và sử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến: 3 quy trình kỹ thuật trồng cây rau lá Bép. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái cây lá Bép.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục