Tên nhiệm vụ: Xây dựng Trang thông tin điện tử về Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Năng lượng nguyên tử phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Vũ Đức Hải
Thời gian thực hiện: Từ23/08/2016 đến 23/07/2017
Tóm tắt nội dung: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử; tin học hóa 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân để thực hiện cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Cập nhật, tạo lập cơ sở dữ liệu về quản lý công nghệ, thẩm định công nghệ; ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu trí tuệ tích hợp lên trang thông tin điện tử phục vụ quản lý nhà nước và khai thác sử dụng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
Tính cấp thiết: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử; tin học hóa 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân để thực hiện cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Cập nhật, tạo lập cơ sở dữ liệu về quản lý công nghệ, thẩm định công nghệ; ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu trí tuệ tích hợp lên trang thông tin điện tử phục vụ quản lý nhà nước và khai thác sử dụng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
Mục tiêu: Xây dựng trang thông tin điện tử để tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các thông tin hoạt động, các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực quản lý: công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân. Cập nhật tạo lập cơ sở dữ liệu công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Chuyên trang Quản lý Công nghệ. Cập nhật, tạo lập cơ sở dữ liệu công nghệ, năng lượng nguyên tử, sở hữu trí tuệ
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục