Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Anh Vũ (Semilebeo Obscorus Lin, 1980) tại Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần đầu tư Tuấn Vinh
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: La Văn Công
Thời gian thực hiện: Từ23/07/2016 đến 23/07/2017
Tóm tắt nội dung: Xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm cá Anh Vũ có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển thủy sản Thái Nguyên theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Tính cấp thiết: Xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm cá Anh Vũ có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển thủy sản Thái Nguyên theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Mục tiêu: Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ để triển khai trong dự án. Phân tích những vấn đề mà dự án giải quyết về công nghệ. Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá Anh Vũ phù hợp với điều kiện tự nhiên trên các hệ thống nuôi. Mô hình nuôi thương phẩm cá Anh Vũ.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục