Tên nhiệm vụ: Ứng dụng Khoa học Công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng với vùng đất lúa kém hiệu quả tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Viện thổ nhưỡng Nông hóa
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Lã Tuấn Anh
Thời gian thực hiện: Từ22/07/2016 đến 22/06/2018
Tóm tắt nội dung: Xây dựng được mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng với vùng đất lúa kém hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất và các yếu tố hạn chế việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Đánh giá được hiện trạng chất lượng đất trồng lúa tại tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng được mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng đất lúa kém hiệu quả (tăng hiệu quả kinh tế > 20% với trồng lúa).
Tính cấp thiết: Xây dựng được mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng với vùng đất lúa kém hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá được hiệu quả sử dụng đất và các yếu tố hạn chế việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Đánh giá được hiện trạng chất lượng đất trồng lúa tại tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng được mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng đất lúa kém hiệu quả (tăng hiệu quả kinh tế > 20% với trồng lúa).
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng sản xuất lúa và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá hiện trạng chất lượng đất trồng lúa và các yếu tố hạn chế đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Thí nghiệm so sánh cơ cấu cây trồng mới tại những vùng đất lúa kém hiệu quả. Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số vùng đất lúa kém hiệu quả.
Phương pháp nghiên cứu: phương pháp điều tra
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục