Tên nhiệm vụ: Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Lê Kim Anh
Thời gian thực hiện: Từ08/06/2016 đến 08/06/2017
Tóm tắt nội dung: Phân tích hiện trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại trong việc sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên đất của doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đưa ra những luận chứng khoa học làm cơ sở để các cơ quan quản lý đất đai hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi.
Tính cấp thiết: Phân tích hiện trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại trong việc sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên đất của doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đưa ra những luận chứng khoa học làm cơ sở để các cơ quan quản lý đất đai hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi.
Mục tiêu: Thu thập và phân tích xử lý số liệu, tài liệu liên quan đến các doanh nghiệp cổ phần hóa trên địa phận tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức hội thảo, phỏng vấn chuyên gia về thực trạng sử dụng đất tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi, đánh giá nguyên nhân của hạn chế và đề xuất hướng giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất của doanh nghiệp và công tác quản lý của các cơ quan nhà nước. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi và đề xuất hướng giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chọn mẫu. Phương pháp khảo sát thu thập thông tin. Phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu.
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo chung về tình hình sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo kết quả điều tra về thực trạng hiệu quả sử dụng tài nguyên đất tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần và thực trạng công tác quản lý đất đai tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục