Tên nhiệm vụ: BẢO TỒN VÀ LƯU GIỮ NGUỒN GEN DÊ CỎ (DÊ NẢN) ĐỊNH HOÁ TẠI THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Trần Văn Phùng
Thời gian thực hiện: Từ19/09/2016 đến 19/09/2019
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Bảo tồn bền vững và lưu giữ được nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên phục vụ sản xuất thương phẩm và công tác chọn giống. Mục tiêu cụ thể: - Điều tra, khảo sát và đánh giá được số lượng, địa bàn phân bố, đặc điểm sinh học, năng suất sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích được giá trị nguồn gen của các gen POU1F1, β - lg và CSN1S1, đăng ký bản quyền ngân hàng gen quốc tế của dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa. - Xây dựng được các mô hình bảo tồn và phát triển giống dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa trong các hộ gia đình (bảo tồn nguyên vị in situ) với số lượng 102 con và 01 mô hình bảo tồn chuyển vị (ex situ) số lượng 17 con. - Cải thiện được năng suất sinh trưởng của giống dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa thông qua chọn lọc, ghép đôi giao phối. - Tư liệu hóa được nguồn gen giống dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Bảo tồn bền vững và lưu giữ được nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên phục vụ sản xuất thương phẩm và công tác chọn giống. Mục tiêu cụ thể: - Điều tra, khảo sát và đánh giá được số lượng, địa bàn phân bố, đặc điểm sinh học, năng suất sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích được giá trị nguồn gen của các gen POU1F1, β - lg và CSN1S1, đăng ký bản quyền ngân hàng gen quốc tế của dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa. - Xây dựng được các mô hình bảo tồn và phát triển giống dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa trong các hộ gia đình (bảo tồn nguyên vị in situ) với số lượng 102 con và 01 mô hình bảo tồn chuyển vị (ex situ) số lượng 17 con. - Cải thiện được năng suất sinh trưởng của giống dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa thông qua chọn lọc, ghép đôi giao phối. - Tư liệu hóa được nguồn gen giống dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa.
Mục tiêu: Nội dung 1: Điều tra, khảo sát số lượng, địa bàn phân bố và nghiên cứu đặc điểm sinh học, năng suất sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Nội dung 2: Phân tích giá trị nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa. Nội dung 3: Xây dựng mô hình bảo tồn nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa. Nội dung 4: Tuyển chọn và nhân thuần nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa để cải thiện năng suất sinh trưởng. Nội dung 5: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa cho người dân địa phương. Nội dung 6: Tư liệu hóa nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa.
Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, khảo sát số lượng, địa bàn phân bố và nghiên cứu đặc điểm sinh học, đánh giá năng suất sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của dê Cỏ (dê Nản) nuôi tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Phân tích giá trị nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa. Xây dựng các mô hình bảo tồn và phát triển nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa trong các hộ gia đình. Tuyển chọn và nhân thuần nguồn gen để cải thiện năng suất sinh trưởng dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa. Tổ chức tập huấn cho người chăn nuôi: Tư liệu hóa nguồn gen dê Cỏ (dê Nản) Định Hóa.
Sản phẩm dự kiến: - Vật liệu di truyền (Cây trồng, vật nuôi...) - Bộ tư liệu về nguồn gen.. - Bài báo, Sách chuyên khảo....
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục