Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông lâm
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Lê Minh
Thời gian thực hiện: Từ19/06/2019 đến 19/06/2022
Tóm tắt nội dung: Bảo tồn bền vững nguồn gen gà của đồng bào H’Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai phục vụ công tác chọn giống, khai thác và phát triển có hiệu quả nguồn gen.
Tính cấp thiết: Bảo tồn bền vững nguồn gen gà của đồng bào H’Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai phục vụ công tác chọn giống, khai thác và phát triển có hiệu quả nguồn gen.
Mục tiêu: Nội dung 1:Điều tra địa bàn phân bố, số lượng, chất lượngsinh trưởng, sinh sản Gàcủa đồng bào H’Mông(gà H’Mông) tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên Nội dung 2:Phân tích giá trị kiểu gen gàH’Mông nuôi tại Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai Nội dung 3:Xây dựng mô hình bảo tồn nguồn gen gà H’Mông Nội dung 4:Tuyển chọn và nhân thuần nguồn gen gà H’Mông để nâng cao năng suất sinh trưởng Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi gà của đồng bào Mông sinh sản Nội dung 6: Tư liệu hóa nguồn gen gà H’Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai Nội dung 7: Giới thiệu, cung cấp, trao đổi nguồn gen và các thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiếp cận: hệ thống; từ thực trạng nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen; tiếp cận có sự tham gia, huy động các nguồn lực tham gia. Phương pháp nghiên cứu cụ thể với từng chi tiết
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo cơ sở dữ liệ về gà cả đồng bào Mông; Báo cáo phân tích giá trị kiểu gen gà của đồng bào Mông nuôi tại Đồng Hỷ; Mã gen được đăng ký trên ngân hàng gen quốc gia; Báo cáo kết quả bảo tồn tại chỗ và bảo tồn chuyển chỗ gà của đồng bào Mông; Quy trình chăn nuôi gà của đồng bào Mông; Bản đồ phân bố gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 4 Mô hình bảo tồn và mô hình nhân thuần gà đồng bào Mông.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục