Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nano và chế phẩm sinh học trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chủ chì: Viện Khoa học và Công nghệ và Phát triển Nông Lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tuyết
Thời gian thực hiện: Từ18/10/2019 đến 18/04/2021
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung Đánh giá được hiệu quả của phân UPLML na no và chế phẩm sinh học NTV No1 đến năng suất, chất lượng chè thương phẩm làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được thực trạng sản xuất chè, tình hình sử dụng phân bón và thuốc BVTV cho cây chè tại tỉnh Thái Nguyên. - Nghiên cứu xây dựng được quy trình sử dụng phân hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học NTV No1 cho sản xuất chè an toàn. - Xây dựng thành công mô hình và tập huấn chuyển giao quy trình sử dụng phân bón hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học NTV No1 đối với chè tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất được các giải pháp nhân rộng mô hình.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung Đánh giá được hiệu quả của phân UPLML na no và chế phẩm sinh học NTV No1 đến năng suất, chất lượng chè thương phẩm làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được thực trạng sản xuất chè, tình hình sử dụng phân bón và thuốc BVTV cho cây chè tại tỉnh Thái Nguyên. - Nghiên cứu xây dựng được quy trình sử dụng phân hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học NTV No1 cho sản xuất chè an toàn. - Xây dựng thành công mô hình và tập huấn chuyển giao quy trình sử dụng phân bón hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học NTV No1 đối với chè tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất được các giải pháp nhân rộng mô hình.
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với cây chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng phân hữu cơ UPLML công nghệ na no và chế phẩm sinh học NTV No1 cho sản xuất chè an toàn Xây dựng mô hình và tập huấn chuyển giao quy trình sử dụng phân bón hữu cơ UPLML công nghệ na no và chế phẩm sinh học NTV No1 đối với sản xuất chè an toàn tỉnh Thái Nguyên Giải pháp nhân rộng mô hình
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra Phương pháp bố trí thí nghiệm hiệu quả của phân bón hữu cơ UPLML và chế phẩm sinh học NTV No1 đối với cây chè Phương pháp xây dựng mô hình Phương pháp tập huấn, chuyển giao mô hình Phương pháp chuyên gia
Sản phẩm dự kiến: Các báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với cây chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quy trình sử dụng phân hữu cơ UPLML công nghệ na no và chế phẩm sinh học cho sản xuất chè an toàn; báo cáo kết quả xây dựng mô hình ứng dụng bón phân hữu cơ UPLML na no và chế phẩm sinh học đối với cây chè (3 mô hình - 3 báo cáo); Bộ tài liệu tập huấn chuyển giao mô hình sản xuất hữu cơ (03) bộ; Quy trình sử dụng phân hữu cơ UPLML công nghệ na no và chế phẩm sinh học NTVNo1 cho sản xuất chè an toàn; Các giải pháp nhân rộng mô hình ứng dụng sử dụng phân bón hữu cơ UPLML công nghệ na no và chế phẩm sinh học NTV-No1 cho cây chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục