Tên nhiệm vụ: Luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030

Cơ quan chủ chì: Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Trần Quang Huy
Thời gian thực hiện: Từ18/10/2019 đến 18/10/2020
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung Xây dựng luận cứ khoa học phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tổng quan nền kinh tế Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong bối cảnh kinh tế quốc tế, khu vực và ảnh hưởng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015 – 2020. Xác định các nhân tố ảnh hưởng. - Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030 - Nghiên cứu, đánh giá các kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030. - Đề xuất các luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2030.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung Xây dựng luận cứ khoa học phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tổng quan nền kinh tế Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong bối cảnh kinh tế quốc tế, khu vực và ảnh hưởng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015 – 2020. Xác định các nhân tố ảnh hưởng. - Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030 - Nghiên cứu, đánh giá các kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030. - Đề xuất các luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2030.
Mục tiêu: - Cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển KT-XH giai đoạn 2015 -2020. - Tổng quan về bối cảnh quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020. - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020. - Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030 - Nghiên cứu, đánh giá các kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030. - Luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 - Đề xuất những giải pháp, kiến nghị thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn 2030
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tài liệu Phương pháp phân tích – so sánh Phương pháp phỏng vấn sâu Phương pháp hội thảo Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp định lượng
Sản phẩm dự kiến: Các báo cáo chuyên đề: Cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về phát triển KT-XH giai đoạn 2015 -2020; Tổng quan về bối cảnh quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2020; Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Nghiên cứu, đánh giá các kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; Luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề xuất những giải pháp, kiến nghị thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn 2030 Báo cáo luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn 2030 02 bài báo khoa học
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục