Tên nhiệm vụ: Sưu tầm, tư liệu hóa hệ thống văn bia Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích của tỉnh.

Cơ quan chủ chì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Phạm Thái Hanh
Thời gian thực hiện: Từ29/04/2017 đến 29/04/2019
Tóm tắt nội dung:
Tính cấp thiết:
Mục tiêu: - Nội dung 1: Khảo sát, điền dã, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu tại 9 huyện, thành phố, thị xã. - Nội dung 2: Dập thác bản văn bia - Nội dung 3: Lựa chọn những văn bia có giá trị tiêu biểu, còn nguyên vẹn, không trùng lắp về nội dung để tiến hành dịch thuật. - Nội dung 4: Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng về văn bia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Nội dung 5: Tổ chức Hội đồng chuyên môn đánh giá các thác bản sưu tầm và thẩm định phần biên dịch và Hội nghị nghiệm thu cơ sở. - Nội dung 6: Phân tích, hệ thống hóa thông tin, tư liệu về văn bia. - Nội dung 7: Xây dựng bản đồ phân bố văn bia - Nội dung 8: Tổ chức 02 Hội thảo khoa học chuyên sâu. - Nội dung 9: Xây dựng báo cáo đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống văn bia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và báo cáo tổng kết đề tài.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục