Tên nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Nguyệt
Thời gian thực hiện: Từ28/07/2019 đến 28/07/2020
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng nhân lực nông nghiệp CNC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay và đề xuất một số quan điểm, giải pháp phát triển nhân lực nông nghiệp CNC tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC: Tiêu chí xác định các dự án, vùng nông nghiệp CNC, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC… + Làm rõ thực trạng nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên. + Đề xuất một số quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng nhân lực nông nghiệp CNC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay và đề xuất một số quan điểm, giải pháp phát triển nhân lực nông nghiệp CNC tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC: Tiêu chí xác định các dự án, vùng nông nghiệp CNC, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC… + Làm rõ thực trạng nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên. + Đề xuất một số quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.
Mục tiêu: Nội dung 1: Làm rõ một số lý luận về nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC Nội dung 2: Đánh giá và phân tích thực trạng nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay. Nội dung 3. Đề xuất một số quan điểm, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu định tính: Phỏng vấn qua bảng hỏi nhà quản lý tại các cơ sở, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên về tình hình và nhu cầu nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tại các cơ sở, dự án. - Phương pháp nghiên cứu định lượng Phương pháp điều tra chọn mẫu: Điều tra các đối tượng là người lao động trong các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, người lao động tại địa phương có dự án nông nghiệp ứng dụng CNC, sinh viên tại các cơ sở đào tạo về nông nghiệp và CNC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay; - Báo cáo đề xuất một số quan điểm, giải phát phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; - Bài báo khoa học ở tạp chí kinh tế
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục