Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống nhúng và mạng thông tin di động để xây dựng và triển khai hệ thống đo điện năng từ xa trên các công tơ cơ khí cho Điện lực

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Duy Cương
Thời gian thực hiện: Từ28/07/2019 đến 28/07/2020
Tóm tắt nội dung: Xây dựng được hệ thống đọc tự động chỉ số công tơ cơ khí và tự động truyền dữ liệu về trung tâm thông qua mạng viễn thông hoàn chỉnh cho phân phối điện năng. Mục tiêu cụ thể: - Thiết kế, chế tạo được 10 đến 15 hệ thống đọc tự động chỉ số công tơ cơ khí và tự động truyền dữ liệu về trung tâm xử lý dữ liệu thông qua mạng di động; - Thiết kế, xây dựng được phần mềm mã hóa và truyền dữ liệu qua mạng viễn thông cho hệ thống đọc chỉ số công tơ; - Thiết kế và xây dựng được phần mềm thu nhận, giải mã dữ liệu và quản lý công tơ qua hệ thống đọc số liệu công tơ từ xa, áp dụng tại Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Xây dựng được hệ thống đọc tự động chỉ số công tơ cơ khí và tự động truyền dữ liệu về trung tâm thông qua mạng viễn thông hoàn chỉnh cho phân phối điện năng. Mục tiêu cụ thể: - Thiết kế, chế tạo được 10 đến 15 hệ thống đọc tự động chỉ số công tơ cơ khí và tự động truyền dữ liệu về trung tâm xử lý dữ liệu thông qua mạng di động; - Thiết kế, xây dựng được phần mềm mã hóa và truyền dữ liệu qua mạng viễn thông cho hệ thống đọc chỉ số công tơ; - Thiết kế và xây dựng được phần mềm thu nhận, giải mã dữ liệu và quản lý công tơ qua hệ thống đọc số liệu công tơ từ xa, áp dụng tại Thái Nguyên.
Mục tiêu: Nghiên cứu thiết kế bộ đọc tự động công tơ cơ (RF mesh và DCU): Nghiên cứu nguyên lý, cấu tạo công tơ cơ, xác định giải pháp công nghệ đọc số liệu; Nghiên cứu các loại mạch vi điều khiển nhúng, lựa chọn loại vi điều khiển phù hợp đọc và lưu trữ số liệu, kết nối mạch thu phát RF. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình điều khiển nhúng, mã hóa và truyền số liệu: xây dựng chương trình điều khiển nhúng đọc và lưu trữ số liệu đo đếm của công tơ cơ; cấu trúc gói tin; gửi thông tin số điện của các công tơ về tủ tập trung. : xây dựng phần mềm nhúng điều khiển truy xuất dữ liệu từ các tủ ngoại vi; xây dựng cấu trúc dữ liệu để lưu trữ và truy xuất thông tin theo yêu cầu của trung tâm. xây dựng chương trình nhúng cho các bộ DCU mã hóa và truyền số liệu về server qua modul viễn thông SIM; thuật toán tạo mã và mã hóa dữ liệu SMS hay GPRS gửi về máy tính trung tâm. Thử nghiệm và đánh giá các thiết bị đọc công tơ, điều khiển và truyền số liệu: Lắp đặt, thử nghiệm và đánh giá 04 bộ RF mesh đọc số liệu tiêu thụ điện năng cho các tủ công tơ ngoại vi, Lắp đặt, thử nghiệm và đánh giá bộ DCU đọc, nhận dữ liệu tiêu thụ điện năng từ các tủ ngoại vi. Nghiên cứu thiết kế, xây dựng thuật toán và chương trình phần mềm máy tính trung tâm thu nhận, giải mã dữ liệu và quản lý công tơ qua hệ thống đo xa. Lắp ráp các bộ đọc công tơ, điều khiển và truyền số liệu cho các tủ công tơ; chạy thử nghiệm, đánh giá và hoàn chỉnh thiết bị, phần mềm.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực nghiệm khoa học Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm
Sản phẩm dự kiến: 10-15 Bộ điều khiển đọc số liệu tiêu thụ điện năng công tơ cơ trong các tủ 4-8 công tơ 2-4 Bộ điều khiển đọc số liệu tiêu thụ điện năng của các tủ công tơ ngoại vi 01 Phần mềm thu thập và quản lý số liệu tiêu thụ điện từ các tủ công tơ truy xuất từ xa 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục