Tên nhiệm vụ: Thu hút người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Đinh Hồng Linh
Thời gian thực hiện: Từ15/07/2019 đến 15/01/2021
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung Nhằm đánh giá thực trạng tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến BHXH và BHXH tự nguyện. - Đánh giá thực trạng tình hình tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Nghiên cứu các chính sách liên quan đến BHXH và BHXH tự nguyện đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện của người trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung Nhằm đánh giá thực trạng tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến BHXH và BHXH tự nguyện. - Đánh giá thực trạng tình hình tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Nghiên cứu các chính sách liên quan đến BHXH và BHXH tự nguyện đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện của người trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.
Mục tiêu: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và hệ thống cơ sở lý luận về BHXH Đánh giá thực trạng về các hoạt động BHXH và tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Một số đề xuất, giải pháp đối với ngành BH và BHXH tỉnh Thái Nguyên nhằm thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tài liệu Phương pháp phân tích - so sánh Phương pháp phỏng vấn sâu Phương pháp hội thảo Phương pháp định lượng
Sản phẩm dự kiến: 04 báo cáo chuyên đề 01 báo cáo tổng kết 02 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục