Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây Đinh mật (Fernandoa brilletii) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Vy Anh
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Phạm Quang Cánh
Thời gian thực hiện: Từ15/06/2019 đến 15/06/2020
Tóm tắt nội dung: Bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của loài cây Đinh mật nhằm phục vụ phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: - Điều tra, đánh giá thực trạng phân bố, khai thác, sử dụng, trữ lượng loài Đinh Mật. - Thu thập, tuyển chọn cây giống gốc, nhân giống vô tính (giâm hom, cấy mô), hữu tính để bảo tồn nguồn gen cây giống gốc; xác định các giải pháp kỹ thuật nhân giống loài đinh mật. - Xác định chỉ thị ADN mã vạch cho mẫu giống cây Đinh mật Thái Nguyên và công bố trên ngân hàng gen thế giới. - Lưu trữ, bảo tồn chuyển vị 4.375 cây Đinh mật được nhân giống từ cây giống gốc để xây dựng rừng giống tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của loài cây Đinh mật nhằm phục vụ phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: - Điều tra, đánh giá thực trạng phân bố, khai thác, sử dụng, trữ lượng loài Đinh Mật. - Thu thập, tuyển chọn cây giống gốc, nhân giống vô tính (giâm hom, cấy mô), hữu tính để bảo tồn nguồn gen cây giống gốc; xác định các giải pháp kỹ thuật nhân giống loài đinh mật. - Xác định chỉ thị ADN mã vạch cho mẫu giống cây Đinh mật Thái Nguyên và công bố trên ngân hàng gen thế giới. - Lưu trữ, bảo tồn chuyển vị 4.375 cây Đinh mật được nhân giống từ cây giống gốc để xây dựng rừng giống tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Nội dung 1: Điều tra điều kiện tự nhiên, đặc điểm lâm học, tình trạng khai khác, sử dụng, trữ lượng, nguồn giống cây Đinh mật. - Nội dung 2: Đánh giá tính đa dạng di truyền và trình tự ADN mã vạch của cây Đinh mật ở tỉnh Thái Nguyên. - Nội dung 3: Nghiên cứu bảo tồn chuyển chỗ loài Đinh mật. - Nội dung 4: Tư liệu hóa nguồn gen. - Nội dung 5: Giới thiệu, cung cấp, trao đổi nguồn gen và các thông tin cho cá tổ chức, cá nhân có liên quan.
Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp điều tra đặc điểm lâm học, hiện trạng phân bố, khai thác sử dụng và thu thập nguồn giống cây Đinh mật. + Phương pháp đánh giá tính đa dạng di truyền và xác định chỉ thị DNA. + Phương pháp nghiên cứu bảo tồn chuyển chỗ. + Phương pháp tư liệu hóa nguồn gen + Phương pháp giới thiệu, cung cấp, trao đổi nguồn gen và các thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sản phẩm dự kiến: + Rừng giống Đinh mật đủ tiêu chuẩn làm giống 7ha. Tỷ lệ sống trên 85%, cây sinh trưởng tốt. . + Cây mẹ làm giống: 20 cây đủ tiêu chuẩn làm giổng được bảo vệ tốt đảm bảo an toàn nguồn gen. + Báo cáo tổng kết đề tài. + Báo cáo thực trạng phân bố và đặc điểm lâm học của cây Đinh mật. + Báo cáo kết quả nhân giống, xây dựng rừng trồng cây Đinh mật. + Báo cáo kết quả giải trình ADN, tính đa dạng di truyền của Đinh mật Thái Nguyên. + Cơ sở dữ liệu về các kết quả thực hiện đề tài. + Báo cáo tổng kết.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục