Tên nhiệm vụ: Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chủ chì: Văn Phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Tỉnh ủy Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Trần Quốc Tỏ
Thời gian thực hiện: Từ28/11/2018 đến 11/02/2019
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu xá định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra các dự báo và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu xá định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra các dự báo và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Mục tiêu:  Nghiên cứu các thông tin, văn bản, lý luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hiện trọng công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Phương pháp nghiên cứu:  Dựa trên cơ sở phương pháp lý luận của Chủ nghĩa Mac Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước về đảm bảo an toàn thực phẩm….
Sản phẩm dự kiến:  Bảng số liệu  Báo cáo phân tích  Tài liệu dự báo  Tài liệu về giải pháp, kiến nghị
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục