Tên nhiệm vụ: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ chì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
Cơ quan thực hiện: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trung Thành
Thời gian thực hiện: Từ26/02/2019 đến 26/02/2019
Tóm tắt nội dung: Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống và các yếu tố tác động đến nghèo đa chiều của đồng bào DTTS. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp giảm nghèo, giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống và các yếu tố tác động đến nghèo đa chiều của đồng bào DTTS. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp giảm nghèo, giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên.
Mục tiêu:
Phương pháp nghiên cứu: - Phạm vi nghiên cứu: ( Phạm vi không gian , phạm vi thời gian, quy mô nghiên cứu) + Phạm vi không gian: trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (5 địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên đó là: huyện Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ) + Phạm vi thời gian: đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trong các văn bản, tài liệu, số liệu, chính sách, chương trình của Thái Nguyên từ năm 2011 đến nay (bắt đầu từ khi tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 trên địa bàn tỉnh) + Quy mô nghiên cứu: tập trung nghiên cứu trên địa bàn 5 huyện Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ với tổng số 2000 phiếu (1900 phiếu định lượng và 100 phiếu định tính)
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài - Báo cáo đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Báo cáo khoa học về thực trạng công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Báo cáo kiến nghị, giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS phù hợp với địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Báo cáo phân tích số liệu điều tra - Báo cáo tổng thuật tài liệu - Kỷ yếu hội thảo khoa học - Bài báo: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục