Tên nhiệm vụ: BẢO TỒN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT TRONG PHÒNG CHỐNG SÂU, BỆNH HẠI CÂY CHÈ Ở THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ chì: Viên Khoa học sự sống
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: NGUYỄN QUANG TUYÊN
Thời gian thực hiện: Từ19/03/2015 đến 19/03/2018
Tóm tắt nội dung: Đánh giá được nguồn gen B. thuringiensis và Actinomycetes sau quá trình lưu giữ tại tủ giống. Lựa chọn phương pháp bảo quản tốt nhất để bảo tồn nguồn gen. Định hướng ứng dụng B. thuringiensis và Actinomycetes trong chế phẩm phòng chống sâu, bệnh hại chè ở Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Đánh giá được nguồn gen B. thuringiensis và Actinomycetes sau quá trình lưu giữ tại tủ giống. Lựa chọn phương pháp bảo quản tốt nhất để bảo tồn nguồn gen. Định hướng ứng dụng B. thuringiensis và Actinomycetes trong chế phẩm phòng chống sâu, bệnh hại chè ở Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Tuyển chọn, thu thập bổ sung thêm một số chủng Bacillus thuringiensis và actinomycetes có khả năng kháng sâu, bệnh hại cây chè tại Thái Nguyên - Đánh giá xác định đặc điểm sihh học... - Xây dựng cơ sở dư liệu
Phương pháp nghiên cứu: - Tuyển chọn, thu thập bổ sung thêm một số chủng Bacillus thuringiensis và actinomycetes có khả năng kháng sâu, bệnh hại cây chè tại Thái Nguyên - Bảo tồn và lưu giữ - Đánh giá nguồn gen
Sản phẩm dự kiến: Bộ tư liệu về nguồn gen; Phương pháp bảo tồn, lưu giữ; Tiêu chuẩn; Quy trình kỹ thuật; báo cao phân tích; báo có kết quả đánh giá chi tiết nguồn gen và các sản phẩm khác
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục