Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm giống Khoai tây ACRICE tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Công ty Cổ phần Nam Việt
Cơ quan thực hiện:
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Phạm Quốc Toán
Thời gian thực hiện: Từ19/11/2017 đến 19/11/2018
Tóm tắt nội dung: Đƣa đƣợc giống khoai tây Actrice của Hà Lan vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên với quy mô sản xuất thử là 20ha (qớc tính 555 sào).
Tính cấp thiết: Đƣa đƣợc giống khoai tây Actrice của Hà Lan vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên với quy mô sản xuất thử là 20ha (qớc tính 555 sào).
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống khoai tây Actrice
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: Dự kiến khi dự án kết thúc ngƣời dân mở rộng diện tích sản xuất, tạo ra vùng nguyên liệu ổn định đáp ứng nhu cầu thị trƣờng. Năm 2018, dự đoán Dự án sản xuất đƣợc 440 tấn và tăng tới năm 2020 là 1100 tấn. Áp lực thị trƣờng dần đƣợc xóa bỏ. Sản phẩm sẽ đƣợc phân phối qua các chuỗi cửa hàng nông sản sạch, siêu thị, chợ đầu mối, các cửa hàng, bếp ăn tập thể…
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục