Tên nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chủ chì: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Phạm Thị Hiền
Thời gian thực hiện: Từ17/07/2018 đến 17/04/2019
Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Thu thập thông tin tạo cơ sở dữ liệu nhằm làm cơ sở đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: Tính toán và xác định được các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Phân tích, đánh giá hiện trạng về các số liệu sau khi được tính toán từ các số liệu điều tra, khảo sát để làm cơ sở đánh giá tác động của các yếu tố này đến sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Đào tạo, hướng dẫn được từ 3-5 công chức của Sở KH&CN thành thạo cách thức tiến hàng các công việc điều tra, sử lý, tính toán, phân tích số liệu sau điều tra.
Tính cấp thiết: Mục tiêu chung: Thu thập thông tin tạo cơ sở dữ liệu nhằm làm cơ sở đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu cụ thể: Tính toán và xác định được các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Phân tích, đánh giá hiện trạng về các số liệu sau khi được tính toán từ các số liệu điều tra, khảo sát để làm cơ sở đánh giá tác động của các yếu tố này đến sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Đào tạo, hướng dẫn được từ 3-5 công chức của Sở KH&CN thành thạo cách thức tiến hàng các công việc điều tra, sử lý, tính toán, phân tích số liệu sau điều tra.
Mục tiêu: Điều tra, khảo sát, thụ thập số liệu. Các nội dung nghiên cứu của đề tài. Tổ chứ 03 cuộc hội thảo khoa học: Trao đổi bản luận về kết quả tính toán về trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đầu tư tài chính cho hoạt động KH&CN từ ngân sách của tỉnh, từ các doanh nghiệp, từ các nguồn khác. Trao đổi, thảo luận về kết quả tính toán và xác định được các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Phương pháp nghiên cứu: Điều tra xã hội học; tính toán số liệu dựa vào các công thức tính toán; Sử dụng phần mềm Excel. Nghiên cứu tài liệu. Phương pháp quy nạp
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo về số liệu điều tra các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực KH&CN. Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Được sở KH&CN nghiệm thu. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài. Đào tạo, hướng dẫn được 3-5 cán bộ của Sở KH&CN thành thạo về điều tra, tính toán.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục