Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thông khí phổi và một số chỉ tiêu miễn dịch ở bệnh nhân hen phế quản được điều trị kiểm soát bằng ICS/ LABA

Cơ quan chủ chì: Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Hoàng Anh Tuấn
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2014 đến 01/08/2016
Tóm tắt nội dung: 1. Đánh giá diễn biến lâm sàng, thông khí phổi ở bệnh nhân hen phế quản được điều trị kiểm soát bằng ICS trong 3 tháng. 2. Nghiên cứu biến đổi nồng độ IL2, IL4, IL5, IL13, TNF huyết thanh ở bệnh nhân HPQ được điều trị kiểm soát bằng ICS/ LABA và mối liên quan với các đặc điểm lâm sàng và thông khí phổi.
Tính cấp thiết: 1. Đánh giá diễn biến lâm sàng, thông khí phổi ở bệnh nhân hen phế quản được điều trị kiểm soát bằng ICS trong 3 tháng. 2. Nghiên cứu biến đổi nồng độ IL2, IL4, IL5, IL13, TNF huyết thanh ở bệnh nhân HPQ được điều trị kiểm soát bằng ICS/ LABA và mối liên quan với các đặc điểm lâm sàng và thông khí phổi.
Mục tiêu: * Nghiên cứu về lâm sàng + Biến đổi một số triệu chứng lâm sàng của hen phế quản trước điều trị và sau 1, 2, 3 tháng kiểm soát + Biến đổi bậc hen trước điều trị, sau 1, 2, 3 tháng kiểm soát * Nghiên cứu về thông khí phổi - Biến đổi thông khí phổi trước điều trị, sau 1, 2, 3 tháng kiểm soát * Kiểm soát hen (Asthma Control Test - ACT) trước điều trị, sau 1, 2, 3 tháng kiểm soát * Nghiên cứu miễn dịch - Nồng độ trung bình của IL2, IL4, IL5, IL13, TNFα, huyết thanh theo thể bệnh - Nồng độ trung bình của IL2, IL4, IL5, IL13, TNFα, huyết thanh theo bậc hen - Biến đổi nồng độ IL2, IL4, IL5, IL13, TNFα, huyết thanh theo thời gian điều trị - Biến đổi nồng độ IL2, IL4, IL5, IL13, TNFα, huyết thanh theo giai đoạn bệnh trước và sau điều trị kiểm soát - Mối liên quan giữa nồng độ IL2, IL4, IL5, IL13, TNFα, theo thời gian điều trị kiểm soát - Mối liên quan giữa nồng độ IL2, IL4, IL5, IL13, TNFα với mức độ kiểm soát
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, tiến cứu và theo dõi dọc * Kỹ thuật chọn mẫu:chọn mẫu nghiên cứu theo kỹ thuật chọn mẫu không xác xuất (mẫu thuận tiện).
Sản phẩm dự kiến: Báo cáo khoa học về số đợt bùng phát của bệnh nhân hen phế quản khi được dùng ICS điều trị kiểm soát Hội đồng khoa học được thành lập bởi cơ quan chủ quản đề tài Báo cáo khoa học về chỉ, Interleukin trên bệnh nhân hen khi được điều trị có kiểm soát bằng ICS và mối liên quan của các chỉ số đó với đặc điểm lâm sàng và thông khí.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục