Tên nhiệm vụ: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của hệ thống y tế ngoài công lập tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Y tế Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 4
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Hải
Thời gian thực hiện: Từ18/02/2015 đến 18/02/2017
Tóm tắt nội dung: Mô tả thực trạng và các yếu tố liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh của hệ thống y tế ngoài công lập tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, khả năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của hệ thống y tế này
Tính cấp thiết: Mô tả thực trạng và các yếu tố liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh của hệ thống y tế ngoài công lập tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, khả năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của hệ thống y tế này
Mục tiêu: Thực trạng và các yếu tố liên quan đến hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên hiện nay: - Thực trạng hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên. - Thực trạng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên. - Các yếu tố liên quan đến hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên. - Các yếu tố tiêu cực và cơ chế dẫn đến tiêu cực trong hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên. Vai trò, sự cần thiết của hệ thống y tế ngoài công lập hiện nay ở Thái Nguyên: - Vai trò của hoạt động hệ thống y tế ngoài công lập hiện nay ở tỉnh Thái Nguyên. - Đánh giá hiệu quả, năng lực hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên. Một số giải pháp quản lý và chính sách cần thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập: - Các giải pháp nhằm phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống y tế ngoài công lập đi kèm với các biện pháp quản lý chặt chẽ của nhà nước. - Hệ thống quan điểm, chính sách cần thực hiện nhằm kiểm soát yếu tố tiêu cực và khuyến khích phát huy yếu tố tích cực trong hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập tỉnh Thái Nguyên. - Kết quả áp dụng hệ thống quan điểm, chính sách cần thực hiện nhằm kiểm soát yếu tố tiêu cực và khuyến khích phát huy yếu tố tích cực trong hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập.
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: Cỡ mẫu và chọn mẫu: Kỹ thuật thu thập số liệu: Phương pháp khống chế sai số: Xử lý số liệu:
Sản phẩm dự kiến: Bộ số liệu kết quả điều tra Các chuyên đề (04 chuyên đề loại 1): Chuyên đề 1: Thực trạng hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập. Chuyên đề 2: Các yếu tố liên quan đến hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập hiện nay. Chuyên đề 3: Hệ thống quan điểm, chính sách cần thực hiện nhằm kiểm soát các yếu tố tiêu cực, phát huy yếu tố tích cực trong hoạt động của hệ thống y tế ngoài công lập. Chuyên đề 4: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh của hệ thống y tế ngoài công lập. Báo cáo Đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục