Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biên soạn lịch sử ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945 - 2015

Cơ quan chủ chì: Thanh tra Tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Tỉnh ủy Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Đỗ Đức Công
Thời gian thực hiện: Từ17/07/2018 đến 17/07/2018
Tóm tắt nội dung: Xuất bản thành sách cuốn “Lịch sử Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945 – 2015)”, nhằm mục đích làm rõ quá trình ra đời, phát triển của ngành; những đóng góp của hoạt động Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đối với sự phát triển toàn ngành và sự ổn định, phát triển chung về kinh tế - xã hội của toàn tỉnh; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống; nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra các cấp, về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh; phấn đấu xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân | tỉnh thực hiện mục tiêu, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn vinh.
Tính cấp thiết: Xuất bản thành sách cuốn “Lịch sử Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945 – 2015)”, nhằm mục đích làm rõ quá trình ra đời, phát triển của ngành; những đóng góp của hoạt động Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đối với sự phát triển toàn ngành và sự ổn định, phát triển chung về kinh tế - xã hội của toàn tỉnh; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống; nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra các cấp, về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh; phấn đấu xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân | tỉnh thực hiện mục tiêu, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn vinh.
Mục tiêu: 11.1. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Ngành Thanh tra tỉnh | Thái Nguyên từ năm 1945 đến năm 2015. 11.2. Dựa vào các nguồn tư liệu đã thẩm định, trình bày một cách khách quan, toàn diện hệ thống những hoạt động của Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên qua mỗi thời kỳ lịch sử. | 11.3. Đánh giá những đóng góp quan trọng của Ngành Thanh tra tỉnh đối với địa phương và toàn quốc, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây | dựng những định hướng chiến lược cho Ngành Thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn mới. 11.4. Thực hiện các chuyên đề nghiên cứu dựa trên Đề cương biên soạn Lịch sử Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945-2015)
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, phỏng vấn, phân tích, chứng minh - Phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp Logic - Tổ hợp 22 chuyên đề thành bản thảo cuốn sách - Phương pháp tọa đàm, tro đổi
Sản phẩm dự kiến:
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục