Tên nhiệm vụ: Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa oleifera. Lam 1785) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Vũ Trung Thành
Thời gian thực hiện: Từ17/07/2018 đến 17/07/2018
Tóm tắt nội dung: Đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng, năng suất thu hoạch của cây Chùm ngây gây trồng tại tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó để phát triển loài cây mới có giá trị kinh tế cao góp phần xóa đói giảm nghèo tại Thái Nguyên.
Tính cấp thiết: Đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng, năng suất thu hoạch của cây Chùm ngây gây trồng tại tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó để phát triển loài cây mới có giá trị kinh tế cao góp phần xóa đói giảm nghèo tại Thái Nguyên.
Mục tiêu: - Điều tra lựa chọn Trang trại, hộ gia đình để triển khai dự án - Lựa chọn 3-5 hộ có đủ điều kiện về đất đai, nhân lực và vốn đối ứng. Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật cho tối đa 40 người/lớp, thời gian tập huấn 01 ngày/lớp, địa điểm tập huấn Thị Xã Sông Công, huyện Đồng Hỷ.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: 1. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án. 2. Mô hình trồng cây chùm ngây quy mô 02 ha, sản lượng: 40 – 50 tấn rau. 3. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế bảo quản rau Chùm ngây.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục