Tên nhiệm vụ: Ứng dụng phương pháp gia công tia lửa điện trong quy trình chế tạo chày dập thuốc viên định hình

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Vũ Ngọc Pi
Thời gian thực hiện: Từ14/04/2018 đến 14/04/2018
Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu đưa ra một phương pháp và công nghệ mới để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng việc ứng dụng gia công tia lửa điện.
Tính cấp thiết: Nghiên cứu đưa ra một phương pháp và công nghệ mới để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng việc ứng dụng gia công tia lửa điện.
Mục tiêu: Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh được duyệt, lập dự toán đề tài, thu thập tài liệu - Công việc: Xây dựng thuyết minh, lập dự toán đề tài - Dự kiến kết quả: Thuyết minh và dự toán được phê duyệt. Nội dung 2: Đánh giá thực trạng việc ứng dụng gia công tia lửa điện vào chế tạo chày dập thuốc viên định hình - Công việc: Nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng gia công tia lửa điện vào chế tạo chày dập thuốc viên định hình. - Dự kiến kết quả: Báo cáo thực trạng việc ứng dụng gia công tia lửa điện vào chế tạo chày dập thuốc viên định hình. Nội dung 3: Nghiên cứu lựa chọn vật liệu điện cực để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện. - Công việc: nghiên cứu lựa chọn vật liệu điện cực để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện. - Dự kiến kết quả: Báo cáo lựa chọn vật liệu điện cực để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện. Nội dung 4: Nghiên cứu độ mòn của điện cực khi gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện, xác định các thông số công nghệ hợp lý khi xung chày dập thuốc viên định hình ,ứng dụng công nghệ xung tia lửa điện chày dập thuốc viên định hình vào quy trình công nghệ sản xuất. - Công việc: nghiên cứu độ mòn của điện cực khi gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện. - Dự kiến kết quả: Báo cáo về độ mòn của điện cực khi gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện. Nội dung 5. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo điện cực để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa điện.. - Công việc: thiết kế và chế tạo điện cực để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp cắt dây tia lửa điện. - Dự kiến kết quả: Báo cáo về thiết kế và chế tạo điện cực để gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp cắt dây tia lửa điện. Nội dung 6: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồ gá để đảm bảo độ chính xác định tâm và độ chính xác tương quan khi gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa. - Công việc: thiết kế, chế tạo đồ gá để đảm bảo độ chính xác định tâm và độ chính xác tương quan khi gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa. - Dự kiến kết quả: Báo cáo về thiết kế, chế tạo đồ gá để đảm bảo độ chính xác định tâm và độ chính xác tương quan khi gia công chày dập thuốc viên định hình bằng phương pháp xung tia lửa. Nội dung 7: So sánh, đánh giá hiệu quả việc áp dụng phương pháp xung tia lửa điện với phương pháp cũ khi gia công chày dập thuốc viên định hình. - Công việc: So sánh, đánh giá hiệu quả việc áp dụng phương pháp xung tia lửa điện với phương pháp cũ khi gia công chày dập thuốc viên định hình. - Dự kiến kết quả: Báo cáo về so sánh, đánh giá hiệu quả việc áp dụng phương pháp xung tia lửa điện với phương pháp cũ khi gia công chày dập thuốc viên định hình. Nội dung 8: Viết báo cáo tổng kết: - Công việc: Tổ chức hội thảo, hoàn thiện báo cáo tổng kết; - Dự kiến kết quả: Các báo cáo trình bày tại hội thảo.
Phương pháp nghiên cứu:  Nghiên cứu tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan: Dựa trên công trình khoa học đã công bố (trong nước và quốc tế) tìm hiểu các công bố có liên quan đã thực hiện và tìm ra những vấn đề cần quan tâm, nghiên cứu.  Nghiên cứu thực nghiệm: Sử dụng phương pháp thí nghiệm để nghiên cứu, xác định các vấn đề cần tìm hiểu, cần xác định.  Nghiên cứu lý thuyết: Dựa trên cơ sở lý thuyết để tính toán, xác định các yếu tố cần tìm.
Sản phẩm dự kiến: Quy trình công nghệ
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục