Tên nhiệm vụ: Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Lê Kim Anh
Thời gian thực hiện: Từ01/06/2016 đến 01/06/2017
Tóm tắt nội dung: Đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tính cấp thiết: Đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Mục tiêu: + Phân tích hiện trạng sử dụng đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. + Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại trong việc sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi. + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển đổi. + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. + Đưa ra những luận chứng khoa học làm cơ sở để các cơ quan quản lý đất đai hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp xác định quy mô mẫu và chọn mẫu Thu thập dữ liệu Tổng hợp và phân tích dữ liệu
Sản phẩm dự kiến: 1. Báo cáo chung về tình hình sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 2. Báo cáo kết quả điều tra về thực trạng hiệu quả sử dụng tài nguyên đất tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần và thực trạng công tác quản lý đất đai tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phẩn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3. Báo cáo tổng kết đề tài: Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục