Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945-2015)

Cơ quan chủ chì: Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Đỗ Đức Công
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2016 đến 31/07/2017
Tóm tắt nội dung: Xuất bản thành sách cuốn "Lịch sử Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên" (1945-2015) nhằm mục đích làm rõ quá trình ra đời, pgats triển của ngành; những đóng góp của hoạt động Thanh tra tỉnh TN đối với sự phát triển toàn ngành và sự ổn đinh, phát triển chung về kinh tế - xã hội của toàn tỉnh; phục vụ công tyacs tuyên truyền, gióa dục lịch sử truyền thống; phấn đấu xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh, đáp ứng ngày càn tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mục tiêu, xây dựng TN trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn vinh.
Tính cấp thiết: Xuất bản thành sách cuốn "Lịch sử Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên" (1945-2015) nhằm mục đích làm rõ quá trình ra đời, pgats triển của ngành; những đóng góp của hoạt động Thanh tra tỉnh TN đối với sự phát triển toàn ngành và sự ổn đinh, phát triển chung về kinh tế - xã hội của toàn tỉnh; phục vụ công tyacs tuyên truyền, gióa dục lịch sử truyền thống; phấn đấu xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh, đáp ứng ngày càn tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mục tiêu, xây dựng TN trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn vinh.
Mục tiêu: -Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên từ năm 1945 đến năm 2015; - Đánh giá những đóng góp quan trọng của Ngành Thanh tra tỉnh đối với địa phương và toàn quốc. - Tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học đánh giá chất lượng các chuyên đề nghiên cứu; - Tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp Điều tra, phỏng vấn, phân tích, chứng minh - Phương pháp lịch sử kết hợp phương pháp lôgic - Phương pháp tọa đàm, trao đổi (hội thảo)
Sản phẩm dự kiến: - 22 chuyên đề và bản thảo
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục