Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thâm canh giống đậu tương Đ8 ngắn ngày, năng suất cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Lê Huy Nghĩa
Thời gian thực hiện: Từ01/02/2015 đến 28/02/2017
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng thành công mô hình canh tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày, năng suất cao 22.0-25,0 tạ/ha (cao hơn các giống đang trồng tại địa phương từ 15-20%) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân TN - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 và chuyển giao cho tỉnh TN - Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho người nông dân tham gia thực hiện Dự án; Tuyên truyền, mở hội nghị đầu bờ, trình diễn, tham quan, đánh giá trực tiếp từ mô hình sản xuất đậu tương Đ8 thông quá các kênh thông tin đại chúng, nhằm nhân rộng kết quả của Dự án trong thời gian tới.
Tính cấp thiết: - Xây dựng thành công mô hình canh tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày, năng suất cao 22.0-25,0 tạ/ha (cao hơn các giống đang trồng tại địa phương từ 15-20%) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân TN - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 và chuyển giao cho tỉnh TN - Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho người nông dân tham gia thực hiện Dự án; Tuyên truyền, mở hội nghị đầu bờ, trình diễn, tham quan, đánh giá trực tiếp từ mô hình sản xuất đậu tương Đ8 thông quá các kênh thông tin đại chúng, nhằm nhân rộng kết quả của Dự án trong thời gian tới.
Mục tiêu: - Điều tra, khảo sát chọn điểm xây dựng mô hình sản xuất thâm canh giống đậu tương Đ8 tại tỉnh TN - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương Đ8 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao - Xây dựng mô hình sản xuất canh tác giống đậu tương Đ8 ngắn ngày nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng tỉnh TN (huyện Võ Nhai), đạt hiệu quả kinh tế cao - Đào tạo tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia mô hình
Phương pháp nghiên cứu: - Thu thấp số liệu thứ cấp - Điều tra nhanh nông thôn (PRA)
Sản phẩm dự kiến: - Quyết định phê duyệt dự án - Biên bản thẩm định dự toán kinh phí - Hợp đồng thực hiện dự án Khoa học và Công nghệ - Thuyết minh dự án - Báo cóa kết quả nghiên cứu chuyên đề - Biên bản nghiệm thu chuyên đề - Biên bản hội thảo đánh giá kết quả mô hình - Biên bản kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện dự án - Biên bản nghiệm thu mô hình có xác nhận của chính quyền địa phương - Tài liệu tập huấn về quy trình kỹ thuật canh tác giống đậu tương Đ8 - Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án - Báo cáo định kỳ thực hiện dự án - Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở - Biên bản nghiệm thu cấp tỉnh.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục