Tên nhiệm vụ: Ứng dụng dòng chế phẩm bảo vệ thực vật Anisaf SH và chế phẩm vi sinh xử lý phế thải đồng ruộng Vixura trong sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại TN

Cơ quan chủ chì: Ban quản lý dự án phát triển chè
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Đình Thông
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 30/06/2016
Tóm tắt nội dung: - Chuyển giao được quy trình áp dụng đồng bộ dòng chế phẩm bảo vệ thực vật Anisaf SH và chế phẩm xử lý phế thải đồng ruộng Vixura cho địa phương và người nông dân - Giảm thiểu tối đa việc sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng, tăng từ 10-15% năng suất chè - Xây dựng giải pháp ứng dụng đồng bộ chế phẩm bảo vệ thực vật sinh học và chế phẩm vi sinh cho sản xuất 10ha chè an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), tạo ra 120-130 tấn chè búp tươi an toàn của 2 huyện Phổ Yên và Đại Từ - Chứng nhận VietGAP cho 10 ha chè sản xuất chè an toàn ứng dụng chế phẩm bảo vệ thực vật Anisaf SH và chế phẩm vi sinh Vixura.
Tính cấp thiết: - Chuyển giao được quy trình áp dụng đồng bộ dòng chế phẩm bảo vệ thực vật Anisaf SH và chế phẩm xử lý phế thải đồng ruộng Vixura cho địa phương và người nông dân - Giảm thiểu tối đa việc sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng, tăng từ 10-15% năng suất chè - Xây dựng giải pháp ứng dụng đồng bộ chế phẩm bảo vệ thực vật sinh học và chế phẩm vi sinh cho sản xuất 10ha chè an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), tạo ra 120-130 tấn chè búp tươi an toàn của 2 huyện Phổ Yên và Đại Từ - Chứng nhận VietGAP cho 10 ha chè sản xuất chè an toàn ứng dụng chế phẩm bảo vệ thực vật Anisaf SH và chế phẩm vi sinh Vixura.
Mục tiêu: - Khảo sát, lựa chọn, triển khai thực hiện - Đào tạo, tập huấn chuyển giao KHKT - Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm Anisaf SH và Vixura trong sản xuất chè theo quy trình VietGAp - Đánh giá chất lượng chè và hiệu quả tác động của chế phẩm - Chứng nhận VietGAP cho 2 mô hình triển khai thực hiện dự án - Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền khuyến cáo.
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - 01 Bản báo cáo kết quả thực hiện dự án - 01 Bản báo cáo tóm tắt - Các phụ biểu kèm theo báo cáo: Quyết định phê duyệt, hợp đồng, Danh sách hộ thma gia dự án...
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục