Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa Gia Lộc 105 năng suất chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần
Cơ quan thực hiện: Viện Cây Lương thực và Thực phẩm
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Ngô Doãn Tài
Thời gian thực hiện: Từ11/12/2017 đến 11/12/2017
Tóm tắt nội dung: - Hoàn thiện quy trình canh tác giống lúa Gia Lộc 105 phù hợp với điều kiện tỉnh TN - Xây dựng thành công mô hình sản xuất thử giống lúa Gia Lộc 105 tại TN, quy mô 30ha. Năng suất vụ xuân đtạ 60-70 tạ/ha; vụ mùa đạt 60-65 tạ/ha, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân - Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt cán bộ cơ sở và nông dân vùng Dự án về kỹ thuật canh tác
Tính cấp thiết: - Hoàn thiện quy trình canh tác giống lúa Gia Lộc 105 phù hợp với điều kiện tỉnh TN - Xây dựng thành công mô hình sản xuất thử giống lúa Gia Lộc 105 tại TN, quy mô 30ha. Năng suất vụ xuân đtạ 60-70 tạ/ha; vụ mùa đạt 60-65 tạ/ha, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân - Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt cán bộ cơ sở và nông dân vùng Dự án về kỹ thuật canh tác
Mục tiêu: - Nghiên cứu lý thuyết kết hợp triển khai thực nghiệm để xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa Gia Lộc 105 phù hợp với điều kiện của tỉnh TN - Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lú năng suất, chất lượng cao Gia Lộc 105 trên đại bàn TN -Đào tạo, tập huấn - Hội nghị, hội thảo - Tuyên truyền, quảng bá kết quả mô hình
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Nghiên cứu lý thuyết kết hợp triển khai thực nghiệm để xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa Gia Lộc 105 phù hợp với điều kiện tỉnh TN - Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa năng suất, chất lượng cao Gia Lộc 105 trên địa bàn tỉnh TN - Đào tạo, tập huấn - Hội nghị, hội thỏa - Tuyên truyền, quảng bá kết quả mô hình
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục