Tên nhiệm vụ: Thực trạng hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở cán bộ diện Bảo vệ sức khỏe tỉnh TN

Cơ quan chủ chì: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Tỉnh ủy Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Viết Dũng
Thời gian thực hiện: Từ01/07/2014 đến 01/01/2017
Tóm tắt nội dung: - Đánh giá thực trạng HCCH và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở cán bộ diện BVSK tỉnh TN và mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ tim mạch với HCCH; - Đề xuất một số biện pháp quản lý, điều trị dự phòng HCCH và yếu tố nguy cơ tim mạch; tiến hành can thiệp quản lý, điều trị và điều trị dự phòng, đánh giá hiệu quả sau 1 năm can thiệp.
Tính cấp thiết: - Đánh giá thực trạng HCCH và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở cán bộ diện BVSK tỉnh TN và mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ tim mạch với HCCH; - Đề xuất một số biện pháp quản lý, điều trị dự phòng HCCH và yếu tố nguy cơ tim mạch; tiến hành can thiệp quản lý, điều trị và điều trị dự phòng, đánh giá hiệu quả sau 1 năm can thiệp.
Mục tiêu: + Tìm hiểu sự hiểu biết của cán bộ diện Bảo vệ sức khỏe về HCCH, bệnh tim mạch, chuyển hóa và các yếu tố nguy cơ tim mạch (690 cán bộ) + Khám phát hiện hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa (690 cán bộ) + Tiến hành can thirpj bằng các biện pháp quản lý, điều trị và điều trị dự phòng các bệnh liên quan đến HCCH: THA, ĐTĐ týp 2, RLLPM (690 cán bộ) + Tổ chức hội thảo khoa học, xây dựng các biện pháp, phác đồ điều trị dự phòng cho các cán bộ có hội chứng chuyển hóa và mắc một số yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa + Tập huấn chuyên môn cho cán bộ làm công tác BVSK, tôr chức truyền thông - giáo dục sk cho cán bộ + Tổ chức khám, thu thập số liệu sau can thiệp (540 cán bộ) + Hội thảo đánh giá, rút kinh nghiệm
Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập thông tin, xử lý thông tin và tổng hợp báo cáo - Phối hợp Bộ mộn Sinh lý bệnh - Học viện Quân Y tiến hành thực hiện xét nghiệm đo nồng độ SFRP5, IL18 và RBP4 huyết tương phục vụ nghiên cứu - Ban chủ nhiệm tổng hợp các tài liệu tham khảo - Tổ chức hội thảo, tổng hợp các ý kiến đưa ra giải pháp.
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo đánh giá thực trạng HCCH và một số yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa ở cán bộ diện bảo vệ sức khỏe trước can thiệp. Gồm 4 chuyên đề: + Chuyên đề 1: Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ diện Bảo vệ sức khỏe về bệnh tim mạch - chuyển hóa và các yếu tố nguy cơ; thực trạng tình hinhg mắc HCCH và một số yếu tố nguy cơ tim mạch, chuyển hóa ở cán bộ diện Bảo vệ sức khỏe; + Chuyên đề 2: Nghiên cứu xác định tỉ lệ và đặc điểm bệnh tăng huyết áp ở người có HCCH; + Chuyên đề 3: Nghiên cứu xác định tỉ lệ và đặc điểm bệnh đái tháo đường týp 2 (có tăng huyết áp và không tăng huyết áp) ở người có HCCH; + Chuyên đề 4: Nghiên cứu xác định tỉ lệ và đặc điểm người bị rối loạn lipid máu ở người có HCCH; - Đề xuất một số biện pháp dự phòng, điều trị hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố nguy cơ tim mạch. Gồm 4 chuyên đề: + Chuyên đề 5: Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản lý, phác đồ điều trị dự phòng bệnh tăng huyết áp ở người có HCCH; + Chuyên đề 6: Nguyên cứu xây dựng biện pháp quản lý, phác đồ điều trị dự phòng bệnh đái tháo đường týp 2 (có tăng huyết áp và không tăng huyết áp) ở người có HCCH; + Chuyên đề 7: Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản lý, phác đồ điều trị dự phòng bệnhrối loạn lipid máu ở người có HCCH; + Chuyên đề 8: Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản lý, dự phòng một số yếu tố nguy cơ tim mạch, chuyển hóa; - Đánh giá hiệu quả sau 1 năm can thiệp các biện pháp dự phòng, quản lý điều trị HCCH và một số yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa. Gồm 1 chuyên đề: + Chuyên đề 9: Đánh giá kết quả sau 1 năm can thiệp các biện pháp dự phòng, quản lý điều trị hội HCCH và một số yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa ở cán bộ diện Bảo vệ sức khỏe.




Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục