Tên nhiệm vụ: Phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 1
Tên chủ nhiệm: Trần Quang Huy
Thời gian thực hiện: Từ01/09/2014 đến 30/09/2016
Tóm tắt nội dung: - Hệ thống hóa lý luận về phát triển bền vững và vận dụng vào thực tiễn phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Nguyên - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển bền vững kinh tế tỉnh TN giai đoạn 2008 - 2013, mức độ đạt được và chưa đạt được của từng nội dung trong phát triển bền vững kinh tế - Tìm ra những khiếm khuyết, bất cập tồn tại trong quá trình phát triển bền vững kinh tế ở tỉnh TN trong giai đoạn vừa qua - Đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững kinh tế ở tỉnh TN - Đề xuất những giải pháp xây dựng và phát triển bền vững kinh tế phù hợp với tỉnh TN đến năm 2020.
Tính cấp thiết: - Hệ thống hóa lý luận về phát triển bền vững và vận dụng vào thực tiễn phát triển bền vững kinh tế tỉnh Thái Nguyên - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển bền vững kinh tế tỉnh TN giai đoạn 2008 - 2013, mức độ đạt được và chưa đạt được của từng nội dung trong phát triển bền vững kinh tế - Tìm ra những khiếm khuyết, bất cập tồn tại trong quá trình phát triển bền vững kinh tế ở tỉnh TN trong giai đoạn vừa qua - Đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững kinh tế ở tỉnh TN - Đề xuất những giải pháp xây dựng và phát triển bền vững kinh tế phù hợp với tỉnh TN đến năm 2020.
Mục tiêu: - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững kinh tế - Nghiên cứu cơ chế, chính sách, chương trình phát triển kinh tế bền vững ở một số nước trên thế giới; một số tỉnh ở VN có điều kiện kinh tế xã hội tương tự hoặc điển hình - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tỉnh TN giai đoạn 2008 - 2013, mức độ đạt được và chưa đạt được của từng nội dung theo yêu cầu của phát triển bền vững - Nghiên cứu ý kiến của các nhà quản lý, các nhà đầu tư, các chuyên gia về cơ chế, chính sách và thực thi cơ chế, chính sách phát triển bền vững kinh tế - Xác định, đo lường và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững kinh tế tỉnh TN - Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển bền vững kinh tế tỉnh TN đến năm 2020 - Các kiến nghị để áp dụng kết quả nghiên cứu có hiệu quả
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp phân tích
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo chuyên đề - Bản kiến nghị - Biên bản hội thảo - Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục