Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ để tận thu quặng thiếc chứa hàm lượng sắt cao

Cơ quan chủ chì: Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim
Cơ quan thực hiện: Bộ Công thương
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tiến
Thời gian thực hiện: Từ01/08/2014 đến 01/02/2016
Tóm tắt nội dung: - Cải tiến quy trình công nghệ gia công để chế biến quặng thiếc chứa hàm lượng sắt cao trở thành nguyên liệu đạt yêu cầu cho công nghiệp sản xuất thiếc kim loại và ứng dụng sản xuất thành công 2 tấn sản phẩm đạt yêu cầu - Nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm quặng thiếc sau gia công chế biến lên khoáng - Hướng đến tận thu khoáng sản có ích bao gồm quặng đuôi chứa thiếc, quặng sắt.
Tính cấp thiết: - Cải tiến quy trình công nghệ gia công để chế biến quặng thiếc chứa hàm lượng sắt cao trở thành nguyên liệu đạt yêu cầu cho công nghiệp sản xuất thiếc kim loại và ứng dụng sản xuất thành công 2 tấn sản phẩm đạt yêu cầu - Nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm quặng thiếc sau gia công chế biến lên khoáng - Hướng đến tận thu khoáng sản có ích bao gồm quặng đuôi chứa thiếc, quặng sắt.
Mục tiêu: - Đánh giá tình hình nghiên cứu và chế biến quặng thiếc trong, ngoài nước - Trình bày kết quả phâ tích đánh giá tổ chức tế vi, mức độ xâm nhiễm quặng thiếc - Tốc độ hòa tách sắt trong dung môi hòa tách - Mối quan hệ giữa cấp hạt quặng và khả năng tách sắt khỏi quặng thiếc - Phương án công nghệ xử lý tách sắt - Bộ thông số công nghệ tách sắt quy mô phòng thí nghiệm. - Quy trình công nghệ thực nghiệm sản xuất - Cơ cấu chi phí và giá thành sản phẩm thực nghiệm
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thực nghiệm khoa học - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
Sản phẩm dự kiến: - Quy trình công nghệ xử lý tách sắt cho quặng thiếc có hàm lượng sắt cao quy mô phòng thí nghiệm và sản xuất thực nghiệm - 2 tấn sản phẩm quặng thiếc sau khi tách sắt đạt yêu cầu kỹ thuật
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục