Tên nhiệm vụ: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên qua xây dựng mô hình và tổ chức hoạt động nhà văn hóa cộng đồng

Cơ quan chủ chì: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 6
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quế Loan
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 31/12/2016
Tóm tắt nội dung: - Nâng cao nhận thưc về giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên - Tăng cường hiệu quả của thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng - Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh TN trong xây dựng nông thôn mới
Tính cấp thiết: - Nâng cao nhận thưc về giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên - Tăng cường hiệu quả của thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng - Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở tỉnh TN trong xây dựng nông thôn mới
Mục tiêu: - Tổng quan tài liệu, cách tiếp cận, định hướng và phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu khái quát về các dân tộc Tày, Dao và Sán Dìu ở TN; về lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội tại 4 làng/bản được nghiên cứu - Đặc điểm và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày - Đặc điểm và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao - Đặc điểm và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu - Thực trạng thiết chế văn hóa cơ sở và nhà văn hóa cộng đồng ở dân tộc Tày, Dao và Sán Dìu - Định hướng xây dựng và phát triển nhà văn hóa cộng đồng của dân tộc Tày - Định hướng xây dựng và phát triển nhà văn hóa cộng đồng của dân tộc Dao - Định hướng xây dựng và phát triển nhà văn hóa cộng đồng của dân tộc Sán Dìu - Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở TN qua xây dựng và tổ chức hoạt động nhà văn hóa cộng đồng.
Phương pháp nghiên cứu: - Điền dã dân tộc học - Thống kê và phân tích - Phương pháp chuyên gia
Sản phẩm dự kiến: - Báo cáo tổng hợp của 9 chuyên đề - Bản vẽ kỹ thuật mô hình nhà văn hóa của dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu - Bản nội dung hoạt động của nhà văn hóa của dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu - Báo cáo tóm tắt 20 trang - 2 bài báo
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục