Tên nhiệm vụ: Ứng dụng CNTT trong quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Trần Văn Minh
Thời gian thực hiện: Từ01/07/2014 đến 01/06/2016
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng Trang thông tin điện tử (website) của Hội đồng TĐKT tỉnh nhằm thực hiện công tác lưu trữ, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước - Xây dựng Phần mềm quản lý công tác TĐKT của tỉnh - Xây dựng Thư viện dữ liệu khen thưởng của tỉnh - Tăng cường trang bị máy móc kỹ thuật phục vụ việc cập nhật dữ liệu, quản lý mạng LAN; duy trì, vận hành website của Hội đồng TĐKT tỉnh TN - Nâng cao nhận thức về CNTT, kỹ năng khai thác và quản trị website, ứng dụng CNTT vào công tác chuyên mô.
Tính cấp thiết: - Xây dựng Trang thông tin điện tử (website) của Hội đồng TĐKT tỉnh nhằm thực hiện công tác lưu trữ, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước - Xây dựng Phần mềm quản lý công tác TĐKT của tỉnh - Xây dựng Thư viện dữ liệu khen thưởng của tỉnh - Tăng cường trang bị máy móc kỹ thuật phục vụ việc cập nhật dữ liệu, quản lý mạng LAN; duy trì, vận hành website của Hội đồng TĐKT tỉnh TN - Nâng cao nhận thức về CNTT, kỹ năng khai thác và quản trị website, ứng dụng CNTT vào công tác chuyên mô.
Mục tiêu: - Khảo sát hệ thống các văn bản chỉ đạo; thống kê số lượng đối tượng được khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến đang được lưu trữ tại Ban TĐKT tỉnh; đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT tại Ban TĐKT tỉnh - Thiết kế, cập nhật, tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu website của Hội đồng TĐKT tỉnh TN - Xây dựng Thư viện dữ liệu khen thưởng của tỉnh - Tăng cường trang bị máy móc kỹ thuật phục vụ các hoạt động ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc tại Ban TĐKT tỉnh - Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý công tác TĐKT tỉnh; khai thác thông tin, cập nhật tin, bài trên website của Hội đồng TĐKT tỉnh
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Thuyết minh Nhiệm vụ kèm theo Phụ lục chi tiết kỹ thuật - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Phụ lục kèm theo báo cáo - Báo cáo tóm tắt - Biên bản nghiệm thu cơ sở - Nhật ký thực hiện nhiệm vụ - Báo cáo định kỳ - Website của Hội đồng TĐKT tỉnh - Phần mềm quản ý công tác TĐKT của tỉnh - Đào tạo nhân lực CNTT
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục