Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thâm canh một số giống bí ngồi nhập nội có năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 3
Tên chủ nhiệm: Trần Thị Huế
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 31/12/2016
Tóm tắt nội dung: - Xây dựng thành công mô hình trồng bí ngồi tại huyện Phú Bình và thị xã Sông Công - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống bí ngồi phù hợp với điều kiện tỉnh TN và chuyển giao cho địa phương - Tập huấn quy trình kỹ thutaaj thâm canh giống bí ngồi cho 200 lượt người tham gia dự án - Kết quả có thể được chuyển giao cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, các hộ nông dân, các đơn vị, cá nhân cso nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu canh tác nhằm đưa cây bí ngồi trở thành loại cây có giá trị cao trong cơ cấu cây trồng của tỉnh TN.
Tính cấp thiết: - Xây dựng thành công mô hình trồng bí ngồi tại huyện Phú Bình và thị xã Sông Công - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống bí ngồi phù hợp với điều kiện tỉnh TN và chuyển giao cho địa phương - Tập huấn quy trình kỹ thutaaj thâm canh giống bí ngồi cho 200 lượt người tham gia dự án - Kết quả có thể được chuyển giao cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, các hộ nông dân, các đơn vị, cá nhân cso nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu canh tác nhằm đưa cây bí ngồi trở thành loại cây có giá trị cao trong cơ cấu cây trồng của tỉnh TN.
Mục tiêu: - Điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng sản xuất rau màu trên địa bàn tỉnh - Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc các giống bí ngồi mới phù hợp với địa bàn tỉnh - Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các giống bí ngồi theo đúng quy trình áp dụng - Xây dựng mô hình thâm canh giống bí ngồi tại tỉnh TN - Tổ chức các hội nghị, hội thảo.
Phương pháp nghiên cứu: - Điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng sản xuất rau màu trên địa bàn tỉnh TN - Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc các giống bí ngồi mới phù hợp với địa bàn tỉnh - Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc các giống bí ngồi theo đúng quy trình áp dụng - Xây dựng mô hình thâm canh giống bí ngồi tại tỉnh TN - Tổ chức các hội nghị, hội thảo - Phương pháp xử lý số liệu
Sản phẩm dự kiến: - Quy trình trồng và chăm sóc các giống bí ngồi mới phù hợp với địa bàn tỉnh TN - Báo cáo tổng kết - Báo cáo tóm tắt - Các báo cáo định kỳ - Các tài liệu liên quan.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục