Tên nhiệm vụ: Ứng dụng mã nguồn mở triển khai phần mềm Quản lý văn bản đi đến và hỗ trợ điều hành tại Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 2
Tên chủ nhiệm: Vũ Quốc Thạnh
Thời gian thực hiện: Từ01/02/2015 đến 01/02/2016
Tóm tắt nội dung: - Tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ của cơ quan nhà nước tỉnh TN, tiến tới thống nhất trao đổi tài liệu, văn bản, điện tử bằng phần mềm qua môi trường mạng Internet từ tỉnh tới xã. - Từng bước hiện đại hóa hành chính của tỉnh theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. - Hình thành một giải pháp tổng thể, thông suốt, trao đổi chia sẻ, sử dụng dữ liệu thống nhất trong quản lý văn bản đi đến và điều hành thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. - Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, CCVC trong cơ quan nắm bắt được quy trình quản lý văn bản và điều hành của hệ thống phần mềm đảm bảo sử dụng thành thạo đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. - Ứng dụng thành công phần mềm quản lý văn bản và điều hành, giúp Lãnh đạo đơn vị, cán bộ CCVC trao đổi, xử lý văn bản, công việc thông qua hệ thống được thuận tiện, hiệu quả, giảm bớt 90% văn bản giấy truyền thống luu thông nội bộ, đảm bảo chính xác, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Tính cấp thiết: - Tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ của cơ quan nhà nước tỉnh TN, tiến tới thống nhất trao đổi tài liệu, văn bản, điện tử bằng phần mềm qua môi trường mạng Internet từ tỉnh tới xã. - Từng bước hiện đại hóa hành chính của tỉnh theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. - Hình thành một giải pháp tổng thể, thông suốt, trao đổi chia sẻ, sử dụng dữ liệu thống nhất trong quản lý văn bản đi đến và điều hành thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. - Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, CCVC trong cơ quan nắm bắt được quy trình quản lý văn bản và điều hành của hệ thống phần mềm đảm bảo sử dụng thành thạo đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. - Ứng dụng thành công phần mềm quản lý văn bản và điều hành, giúp Lãnh đạo đơn vị, cán bộ CCVC trao đổi, xử lý văn bản, công việc thông qua hệ thống được thuận tiện, hiệu quả, giảm bớt 90% văn bản giấy truyền thống luu thông nội bộ, đảm bảo chính xác, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Mục tiêu: - Điều tra, khảo sát, thống kê trang thiết bị hiện có; phân tích, xác định nhu cầu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật để từ đó làm cơ sở đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công tác, phục vụ người dân và doanh nghiệp. - Nhận chuyển giao phần mềm quản lý vabw bản và điều hành từ nhà cung cấp, ứng dụng vào công tác của các đơn vị - Công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ
Phương pháp nghiên cứu:
Sản phẩm dự kiến: - Bản thuyết minh nhiệm vụ KH&CN - Phụ lục thiết kế chi tiết kỹ thuật nhiệm vụ KH&CN - Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục