Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhằm cải thiện sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Nguyễn Đức Lực
Thời gian thực hiện: Từ01/01/2015 đến 01/01/2017
Tóm tắt nội dung: - Mô tả dịch vụ KCB - BHYT trong mô hình CSSK toàn dân tỉnh Thái Nguyên liên quan đặc thù dân tộc và vùng miền (trung du và miền núi phía Bắc). - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ KCB - BHYT và nhân lực giám định BHYT tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích liên quan đến hài lòng của người tham gia BHYT tỉnh TN như mức đóng hưởng BHYT và dự báo quỹ BHYT. - Xây dựng mô hình quản lý kép KCB -BHYT và sự hài lòng của người tham gia BHYT, chạy mô hình với số liệu TN để từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao quản lý cải thiện sự hài lòng.
Tính cấp thiết: - Mô tả dịch vụ KCB - BHYT trong mô hình CSSK toàn dân tỉnh Thái Nguyên liên quan đặc thù dân tộc và vùng miền (trung du và miền núi phía Bắc). - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ KCB - BHYT và nhân lực giám định BHYT tỉnh Thái Nguyên. - Phân tích liên quan đến hài lòng của người tham gia BHYT tỉnh TN như mức đóng hưởng BHYT và dự báo quỹ BHYT. - Xây dựng mô hình quản lý kép KCB -BHYT và sự hài lòng của người tham gia BHYT, chạy mô hình với số liệu TN để từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao quản lý cải thiện sự hài lòng.
Mục tiêu: - Nghiên cứu mô hình bao phủ CSSK toàn dân khu vực trung du và miền núi phía bắc. - Nghiên cứu mô hình CSSK toàn dân tỉnh TN. - Hệ thống hóa các văn bản chính sách về BHYT Việt Nam. - Phân tích mô hình BHYT tại một số nước trên thế giới. - Thực trạng nguồn nhân lực về BHYT tại các cơ sở y tế tỉnh TN. - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý BHYT tỉnh TN và đề xuất biện pháp giải quyết. - Nghiên cứu sử dụng dịch vụ KCB - BHYT của người dân trên địa bàn tỉnh TN. - Phân tích mức đóng hưởng BHYT giai đoạn 2004 - 2016 tỉnh TN. - Dự báo quỹ BHYT tỉnh TN đến 2025 trên cơ sở số liệu 2009 - 2016. - Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của người tham gia BHYT. - Nghiên cứu xây dựng mô hình cải thiện sự hài lòng của người tham gia BHYT tỉnh TN. - Nghiên cứu sự hài lòng của người tham gia BHYT tỉnh TN.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp mô tả, can thiệp trước sau có đối chứng hoặc không đối chứng kết hợp định lượng, định tính và phân tích tâm lý học quản lý - Phân tích kinh tế bằng phương pháp tổ hợp, so sánh, hồi quy đa biến, xác định hệ số tương quan (R), kiểm định t test, p value - Phân tích các yếu tố liên quan bằng phương pháp chuyên gia (sử dụng kyc thuật Meta và Delphi), tính khi square, xác suất p, tỷ suất chênh (OR) - Phân tích dự báo quỹ bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện bằng phương pháp chuỗi thời gian và phương pháp nguyên nhân.
Sản phẩm dự kiến: - 8 chuyên đề - Hội thảo khoa học với 20 báo cáo tham luận - Báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục