Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thí điểm xác định số lượng công chức ở một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan chủ chì: Sở Nội vụ
Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thái Nguyên
Loại đề tài: 3
Lĩnh vực: 5
Tên chủ nhiệm: Trần Dương Thịnh
Thời gian thực hiện: Từ02/06/2017 đến 02/06/2017
Tóm tắt nội dung: - Việc xác định cơ cấu công chức phải được bắt nguồn từ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị như: Khối lượng, chất lượng, độ phức tạp, tính chuyên môn hóa của các nhiệm vụ mà đơn vị phải đảm nhiệm, đối tượng và phạm vi tác động trong hoạt động quản lý; - Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, từ đó xác định đúng, đủ về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cần cho đơn vị, từ đó xác định rõ các chức danh cụ thể cho từng vị trí công việc mà công chức đảm nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình; - Xác định được một tỷ lệ công chức phù hợp, để áp dụng chung cho các chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức những đơn vị có khối lượng, tính chất công việc giống nhau.
Tính cấp thiết: - Việc xác định cơ cấu công chức phải được bắt nguồn từ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị như: Khối lượng, chất lượng, độ phức tạp, tính chuyên môn hóa của các nhiệm vụ mà đơn vị phải đảm nhiệm, đối tượng và phạm vi tác động trong hoạt động quản lý; - Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, từ đó xác định đúng, đủ về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cần cho đơn vị, từ đó xác định rõ các chức danh cụ thể cho từng vị trí công việc mà công chức đảm nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình; - Xác định được một tỷ lệ công chức phù hợp, để áp dụng chung cho các chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức những đơn vị có khối lượng, tính chất công việc giống nhau.
Mục tiêu: - Điều tra, sao chụp về tình hình tổ chức bộ máy của cơ quan; - Đánh giá tình hình hoạt động của Tổ chức, đề xuất cải tiến về tổ chức; - Điều tra, thống kê đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan; - Tham quan, thu thập tài liệu;học tập kinh nghiệm 3 tỉnh: Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh; - Tiến hành kê khai, mô tả, phân tích công việc của từng công chức gồm 166 người x 3 mẫu phiếu điều tra = 498 phiếu; - Phân tích, đánh giá, đo lường độ phức tạp của các hoạt động, tính thời gian cần thiết cho từng hoạt động của mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị; - Đánh giá đội ngũ công chức thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; - So sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp để xây dựng mô hình chung về cơ cấu công chức của từng cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện để viết 26 chuyên đề, Nội dung các chuyên đề là Báo cáo kết quả nghiên cứu kê khai đo lường, phân tích công việc tại phòng (Văn phòng)... thuộc Sở (UBND huyện...); - Sắp xếp CBCC theo mô hình mới; - Đánh giá, chỉnh sửa, bổ sung và áp dụng đồng booj; - Quyết định chỉnh sửa, hoàn thiện, công bố.
Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh; - Phương pháp điều tra, khảo sát; - Phương pháp tổng hợp; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp hội thảo...
Sản phẩm dự kiến: - Mẫu phiếu kê khai, mô tả công việc - Báo cáo kết quả tham quan học tập kinh nghiệm - Các báo cáo chuyên đề - Báo cáo tổng hợp đề tài.
Chia sẻ

Ngày tháng năm 10

Tiêu đề

Mô tả

Nội dung

Nguồn tin

Bài viết liên quan
Bài viết cùng chuyên mục